Etalase

.:: 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih | rumahfiqih.com ::.

Judul : 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih
Penulis :
Editor : Sutomo Abu Nashr, Lc
Setting : Abu Royyan
Cover : Muhammad Abdul Wahhab, Lc
Design : Muhammad Abdul Wahhab, Lc
Jenis Cover : Softcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Kertas/Ukuran : A5
Tebal : 388 hlm.
Harga : Rp. 140.000,- - Rp. 130.000,-

Daftar Isi

Daftar Isi    3
Pengantar    11
Bab I : Pengantar Ilmu Fiqih dan Fiqih Perbedaan Mazhab    14
A. MENGENAL ILMU FIQIH    14
1. Pengertian Ilmu Fiqih    14
a. Pengertian Fiqih Menurut Ushuliyyun    14
b. Pengertian Fiqih Menurut Fuqaha’    15
2. Objek-objek Ilmu Fiqih    16
a. Fiqih Ibadah    17
b. Fiqih Muamalah    17
B. KAIDAH-KAIDAH DALAM MENYIKAPI PERBEDAAN MAZHAB FIQIH    19
1. Kaidah Pertama: Tidak Mengingkari Perbedaan Pendapat dan Tidak Taqlid Buta (Ta’asshub) Pada Pendapat Tertentu    21
a. Hukum Mengingkari Khilafiyyah Mazhab    22
b. Kapan Khilafiyyah Boleh Diingkari?    25
2. Kaidah Kedua: Mengamalkan Pendapat Mazhab Yang Dianut Mayoritas Masyarakatnya    28
3. Kaidah Ketiga: Mengambil Kemudahan Di Tengah Perbedaan Atas Dasar Ilmu    31
4. Kaidah Keempat: Mengambil Kemudahan Di Tengah Perbedaan Atas Dasar Kedaruratan    33
5. Kaidah Kelima: Tarjih Muqallid atau Awam    34
6. Kaidah Keenam: Mura’at Khilaf dan al-Khuruj min al-Khilaf    36
a. Mura’at al-Khilaf    36
b. Al-Khuruj min al-Khilaf    38
Bab II : Ritual Ibadah Pertama: Mandi Janabah    43
A. PENGERTIAN MANDI JANABAH    43
B. SIFAT MANDI JANABAH NABI SAW    44
C. RINGKASAN PRAKTIK MANDI JANABAH: PERBANDINGAN MAZHAB    46
D. PRAKTIK MANDI JANABAH    48
1. Niat    48
2. Tasmiyyah: Membaca Basmalah    49
3. Mencuci Kedua Telapak Tangan Hingga Pergelangan    51
4. Menghilangkan Najis dan Kotoran    51
5. Wudhu    52
6. Madhmadhah dan Istinsyaq    52
7. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh    53
8. Menyela-nyela Rambut    54
9. Mengawali Basuhan Dengan Siraman di Kepala    54
10. Mendahulukan Anggota Badan yang Kanan    55
11. Menggosok (Dalk)    55
12. Membasuh Tiga Kali    56
13. Muwalah    56
14. Tertutup    57
15. Doa    58
16. Shalat Sunnah 2 Raka’at    59
E. LAMPIRAN: DALIL-DALIL AL-QUR’AN DAN SUNNAH SEPUTAR MANDI JANABAH    59
Bab III : Ritual Ibadah Kedua: Wudhu    66
A. PENGERTIAN WUDHU    66
B. SIFAT WUDHU NABI SAW    67
C. RINGKASAN PRAKTIK WUDHU’: PERBANDINGAN MAZHAB    69
D. PRAKTIK WUDHU    71
1. Niat    71
2. Tasmiyyah: Membaca Basmalah    72
3. Mencuci Tangan Hingga Pergelangan    74
4. Bersiwak    75
5. Madhmadhah, Istinsyaq, dan Istintsar    76
6. Membasuh Wajah    78
7. Takhlil    78
8. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku    79
9. Mengusap Kepala    80
10. Membasuh Telinga    81
11. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki    82
12. Mendahulukan Anggota Tubuh Yang Kanan    82
13. Memanjangkan Ghurroh Muhajjalin    83
14. Tiga Kali    83
15. Menggosok (Dalk)    84
16. Muwalah    85
17. Tertib    85
18. Doa    86
a. Doa Setelah Berwudhu    86
b. Doa Dalam Setiap Basuhan Anggota Wudhu    89
19. Shalat Sunnah 2 Raka’at (Syukr al-Wudhu)    91
E. LAMPIRAN: DALIL-DALIL AL-QUR’AN DAN SUNNAH SEPUTAR WUDHU    91
Bab IV : Ritual Ibadah Ketiga: Tayammum    102
A. PENGERTIAN TAYAMMUM    102
B. SIFAT TAYAMMUM NABI SAW    103
C. RINGKASAN PRAKTIK TAYAMMUM: PERBANDINGAN MAZHAB    105
D. PRAKTIK TAYAMMUM    106
1. Niat    106
2. Tasmiyyah: Membaca Basmalah    106
3. Mengusap Wajah dan Kedua Tangan Dengan Tanah    106
4. Takhlil: Menyela-nyela Jari    108
5. Sekali Usap    108
6. Mendahulukan Anggota Tubuh yang Kanan    108
7. Tidak Tahjil    109
8. Muwalah    109
9. Tertib    109
10. Doa    110
11. Shalat Sunnah 2 Raka’at    110
E. LAMPIRAN: DALIL-DALIL AL-QUR’AN DAN SUNNAH SEPUTAR TAYAMMUM    110
Bab V : Ritual Ibadah Keempat: Shalat    113
A. PENGERTIAN SHALAT    113
B. SIFAT SHALAT NABI SAW    114
1. Riwayat Abu Hurairah ra (Shalat Yang Nabi Ajarkan Pada Orang Yang Shalatnya Keliru (Hadits al-Musi’ Shalatuhu))    114
2. Riwayat Abu Hurairah ra (7 Praktik)    116
3. Riwayat Abu Humaid as-Sa’idy ra (7 Praktik)    116
4. Riwayat Aisyah ra (7 Praktik)    117
5. Riwayat Wail bin Hujr ra (12 Praktik)    118
C. KONSEP SIFAT SHALAT NABI SAW MENURUT 4 MAZHAB    119
1. Konsep Pembagian Praktik Shalat    120
2. Konsep Pembagian Sunnah Shalat    125
a. Konsep Mazhab Jumhur: Sunnah Mu’akkadah dan Sunnah Ghairu Mu’akkadah    125
b. Konsep Mazhab Hanbali: Sunnah Af’al dan Sunnah Aqwal    128
D. RINGKASAN PRAKTIK SHALAT: PERBANDINGAN 4 MAZHAB    128
E. PRAKTIK SHALAT    131
1. Niat    131
a. Niat: Antara Syarat dan Rukun Shalat    132
b. Ketentuan Niat    132
2. Takbiratul Ihram    134
a. Takbiratul Ihram: Antara Syarat dan Rukun Shalat    134
b. Lafaz Takbiratul Ihram    136
c. Ketentuan Takbiratul Ihram    136
d. Mengangkat Tangan Saat Takbiratul Ihram    138
3. Qiyam (Berdiri)    142
a. Qiyam: Rukun Shalat Bagi yang Mampu    142
b. Sunnah Dalam Qiyam    144
c. Posisi Tangan Saat Qiyam    146
d. Bacaan Saat Qiyam    149
4. Rukuk    173
a. Rukuk: Rukun Shalat yang Disepakati    173
b. Proses Hendak Rukuk    174
c. Posisi Rukuk    177
d. Thuma’ninah Dalam Rukuk    178
e. Bacaan Saat Rukuk    179
5. I’tidal    183
a. Hukum I’tidal: Antara Rukun dan Wajib    183
b. Proses Hendak I’tidal    184
c. Posisi Tangan Saat I’tidal    186
d. Thuma’ninah Dalam I’tidal    187
e. Bacaan Saat I’tidal    188
6. Dua Sujud    199
a. Sujud Pertama dan Kedua: Rukun Shalat yang Disepakati    199
b. Proses Hendak Sujud    200
c. Posisi Sujud    202
d. Thuma’ninah Dalam Sujud    206
e. Bacaan saat Sujud    207
7. Duduk Antara Dua Sujud    214
a. Hukum Duduk Antara Dua Sujud: Antara Rukun dan Wajib    214
b. Tata Cara Duduk    215
c. Thuma’ninah Saat Duduk Antara Dua Sujud    218
d. Posisi Tangan    219
e. Doa Saat Duduk Antara Dua Sujud    219
8. Duduk Tahiyyat / Tasyahhud Awal    220
a. Hukum Duduk Tahiyyat Awal    220
b. Tata Cara Duduk    222
c. Bacaan Saat Duduk Tahiyyat Awal    223
d. Posisi Tangan dan Jari    224
9. Hendak ke Raka’at Berikutnya    227
a. Jalsah Istirahah    227
b. Cara Meletakkan Tangan Saat Hendak Berdiri Ke Raka’at Berikutnya    228
c. Takbir Intiqal Saat Hendak Ke Raka’at Berikutnya    230
d. Mengangkat Tangan Saat Hendak Ke Raka’at Ketiga    230
10. Duduk Tahiyyat / Tasyahhud Akhir    231
a. Hukum Duduk Tasyahhud Akhir: Rukun Yang Disepakati    231
b. Tata Cara Duduk    232
c. Bacaan Duduk Tahiyyat / Tasyahhud Akhir    233
d. Posisi Tangan dan Jari    254
11. Membaca Salam    254
a. Hukum Membaca Salam Di Akhir Shalat    254
b. Bacaan Salam    256
c. Sunnah Dalam Salam    258
d. Mengakhirkan Shalat: Dengan Salam Atau Gerakan Yang Diniatkan Untuk Keluar Dari Shalat    259
12. Tertib dan Khusyu’    261
a. Tertib: Pengertian dan Hukum    261
c. Khusyu’ Shalat    262
F. LAMPIRAN: DALIL-DALIL AL-QUR’AN DAN SUNNAH SEPUTAR TAYAMMUM    263
Lampiran: Bacaan-bacaan 4 Ritual Ibadah    340
A. BACAAN-BACAAN DALAM RITUAL MANDI JANABAH, WUDHU, DAN TAYAMMUM    340
1. Lafaz Niat    340
a. Lafaz Niat Mandi Janabah    340
b. Lafaz Niat Wudhu    340
c. Lafaz Niat Tayammum    340
2. Doa-doa Dalam Praktik Wudhu    341
a. Berkumur-kumur    341
b. Beristinsyaq    341
c. Membasuh Wajah    341
d. Membasuh Tangan Kanan    341
e. Membasuh Tangan Kiri    341
f. Mengusap Kepala    342
g. Membasuh Daun Telinga    342
h. Membasuh Leher    342
i. Membasuh Kaki Kanan    342
j. Membasuh Kaki Kiri    342
3. Doa Setelah Mandi Janabah, Wudhu, dan Tayammum    343
B. BACAAN-BACAAN DALAM PRAKTIK SHALAT    345
1. Doa-doa Iftitah    345
a. Riwayat Abu Hurairah ra:    345
b. Riwayat Ali bin Abi Thalib ra:    345
c. Riwayat Umar bin Khatthab ra:    346
d. Riwayat Ibnu Umar ra:    346
e. Riwayat Jabir bin Abdillah ra:    347
f. Riwayat Anas bin Malik ra:    347
g. Riwayat Ibnu Abbas ra:    347
h. Riwayat Aisyah ra (1):    348
i. Riwayat Aisyah ra (2):    349
j. Riwayat Huzaifah ra:    349
k. Contoh Menggabungkan Beberapa Bacaan Iftitah    350
2. Ta’awwudz    350
a. Doa Ta’awwudz:    350
b. Riwayat Jubair bin Muth’im ra:    350
c. Riwayat Abu Sa’id al-Khudri ra:    351
3. Surat al-Fatihah    351
4. Tasbih Dalam Rukuk    352
a. Riwayat Abdullah bin Mas’ud ra:    352
b. Riwayat Aisyah ra (1):    352
c. Riwayat Aisyah ra (2):    352
d. Riwayat Aisyah ra (3):    352
e. Riwayat Ali bin Abi Thalib ra:    352
5. Tasmi’ I’tidal    353
6. Tahmid I’tidal    353
7. Doa-doa I’tidal    354
a. Riwayat Abdullah bin Abi Aufa ra (1):    354
b. Riwayat Abu Sa’id al-Khudri ra:    354
c. Riwayat Abdullah bin Abi Aufa ra (2):    354
d. Riwayat Rifa’ah bin Rafi’ ra:    354
8. Qunut Shubuh    355
a. Riwayat al-Hasan bin Ali ra dengan perubahan dhomir (pronoun):    355
b. Riwayat Umar bin Khatthab ra:    355
c. Riwayat Khalid bin Abi Imran ra:    356
9. Tasbih Dalam Sujud    357
a. Riwayat Abdullah bin Mas’ud ra:    357
b. Riwayat Aisyah ra (1):    357
c. Riwayat Aisyah ra (2):    357
d. Riwayat Aisyah ra (3):    358
10. Doa Dalam Sujud    358
a. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Ali bin Abi Thalib ra:    358
b. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Abu Hurairah ra:    358
c. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Aisyah ra (1):    359
d. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Aisyah ra (2):    359
e. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Aisyah ra (3):    359
f. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Ammar bin Yasir ra:    359
g. Doa Sujud Rasulullah saw riwayat Ibnu Abbas ra:    360
11. Doa Saat Duduk Antara Dua Sujud    361
a. Doa Riwayat Huzaifah:    361
b. Doa Riwayat Ibnu Abbas:    361
c. Doa Ketiga:    361
12. Bacaan-bacaan Tahiyyat Akhir    361
a. Riwayat Ibnu Abbas ra:    361
b. Riwayat Ibnu Mas’ud ra:    362
c. Riwayat Ibnu Umar ra:    362
d. Riwayat Abu Musa al-Asy’ari ra:    363
e. Riwayat Umar bin Khatthab ra:    363
f. Riwayat Aisyah binti Abu Bakar ra:    364
13. Bacaan-bacaan Shalawat    365
a. Riwayat Abu Mas’ud al-Anshari ra:    365
b. Riwayat Abu Humaid as-Sa’idi ra:    365
c. Riwayat Ka’ab bin ‘Ujrah ra:    366
d. Riwayat Thalhah ra:    366
14. Doa Sebelum Salam    367
a. Doa Rasulullah saw riwayat Aisyah ra:    367
b. Doa Rasulullah saw riwayat Abu Bakar ra:    367
c. Doa Rasulullah saw riwayat Ali bin Abi Thalib ra:    367
d. Doa Shahabat Riwayat Anas bin Malik ra:    368
e. Doa Rasulullah saw Riwayat Mihjan bin al-Adra’ ra:    368
f. Doa Rasulullah saw Riwayat Mu’adz bin Jabal ra:    368
g. Doa Rasulullah saw Riwayat Syaddad bin Aus ra:    368
h. Doa Rasulullah saw Riwayat Aisyah ra:    369
15. Membaca Salam    369
16. Zikir dan Doa Setelah Shalat (Sumber: Kitab al-Adzkar karya Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi)    369
Penutup    375
Daftar Pustaka    376
Tentang Penulis    379
 

Pemesanan

Untuk memesan buku ini silahkan kirim WhatsApp yang berisi nama, judul buku, jumlah dan alamat lengkap, lalu kirimkan ke :


Lukman Safri, Lc
0853-4177-1661

jam kerja : 08-00 sd 21.00

Contoh :

Saya Budi pesan buku 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih sebanyak 3 expl kirim ke Jl. Tendean 12 Surabaya

Nanti akan mendapat sms balasan untuk harga total pemesanan + ongkos kirim by JNE.

Transfer : Transer uang pembayaran ke no. rek berikut :

  • BNI Syariah - No Rek. 0332226147 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Mandiri - No Rek. 124000-4891-728 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Syariah Mandiri - No Rek. 709-6031-534 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Central Asia (BCA) - No Rek. 5020244714 a/n. Aini Aryani

Buku Lainnya ...

Jadwal Shalat DKI Jakarta

20-9-2021
Subuh 04:28 | Zhuhur 11:48 | Ashar 15:00 | Maghrib 17:53 | Isya 19:00 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih