Etalase

.:: Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan | rumahfiqih.com ::.

Judul : Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan
Penulis :
Editor : Fatih
Setting : Fayyad
Cover : Faqih
Design : Fawwaz
Jenis Cover : Hardcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Kertas/Ukuran : B5
Tebal : 452 hlm.
Harga : Rp. 160.000,- - Rp. 135.000,-

Daftar Isi

Pengantar
Daftar Isi
Bagian Pertama Pernikahan
Bab 1 : Pengertian & Anjuran Menikah

A. Pengertian Menikah
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Masyru'iyah
      1. Al-Quran Al-Kariem
      2. Hadits Nabawi
      3. Ijma'
C. Hakikat Pernikahan
D. Anjuran Menikah
      1. Sunnah Para Nabi dan Rasul
      2. Sunnah Nabi Muhammad SAW
      3. Bagian Dari Tanda Kekuasan Allah
      4. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi  Kaya
      5. Ibadah Dan Setengah Dari Agama
      6. Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam
      7. Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup

Bab 2 : Hukum Pernikahan
A. Wajib
      1. Haramnya Zina
      2. Kemampuan Finansial
B. Sunnah
C. Mubah
D. Makruh
E. Haram
      1. Al-Istibdha'
      2. Al-Mukhadanah
      3. Syighar
      4. Warisan
      5. Mut’ah

Bab 3 : Wanita Yang Haram Dinikahi
A. Wanita Yang Terlarang Untuk Dinikahi
      1. Perbedaan Agama
      2. Akhlaq dan Perilaku Yang Buruk
      3. Mahram
B. Pengertian Mahram
      1. Bahasa
      2. Istilah
C. Mahram Yang Bersifat Abadi
      1. Pengertian
      2. Dalil
      3. Mahram Karena Nasab
      4. Mahram Karena Mushaharah
      5. Mahram Karena Penyusuan
      6. Konsekuensi Hukum
D. Mahram Yang Bersifat Sementara
      1. Istri Orang Lain
      2. Saudara Ipar
      3. Masih Masa Iddah
      4. Istri yang Ditalak Tiga
      5. Wanita pezina.
      6. Istri Yang Dili'an
      7. Wanita Kafir Selain Ahli Kitab

Bab 4 : Memilih Calon Pasangan
A. Menentukan Kriteria
      1. Masalah Fundamental
      2. Masalah Selera
B. Yang Lebih Dianjurkan dalam Memilih Istri
      1. Kualitas Agama
      2. Diutamakan Perawan
      3. Belum Punya Anak
      4. Keturunan
      5. Kesuburan
      6. Kecantikan dan Kepatuhan
      7. Berakal dan Berakhlaq Baik
      8. Bukan Kerabat Dekat
      9. Mahar Yang Seimbang
     10. Bukan Wanita Yang Dicerai

C. Hak Wanita Untuk Memilih Calon Suami
      1. Atas Izin dan Persetujuan Wanita
      2. Diajak Mempertimbangkan
      3. Hak Mendapatkan Suami Yang Shalih
      4. Pilihan Fasakh Bagi Yang Belum Cukup Umur
      5. Janda Lebih Berhak Atas Dirinya
      6. Wali Adhal

Bab 5 : Khitbah
A. Pengertian
      1. Makna Bahasa dan Istilah
      2. Perbedaan Khitbah Dengan Khutbah
      3. Perbedaan Khitbah Dengan Pertunangan
B. Hukum Taklifi
      1. Khitbah Yang Halal
      2. Khitbah Yang Haram
C. Tashrih dan Ta'ridh
      1. Tashrih
      2. Ta'ridh
D. Kepada Siapa Khitbah Ditujukan
      1. Masih Gadis
      2. Sudah Janda
E. Proses Khitbah
      1. Pengajuan Khitbah
      2. Tukar Menukar Informasi
      3. Jawaban
      4. Pembatalan
F. Memandang Wanita Yang Dikhitbah
      1. Dalil Masyru'iyah
      2. Hukum Melihat Calon Istri & Suami
      3. Ketentuan Dalam Melihat

Bab 6 : Rukun Syarat & Sunnah
A. Pengertian
      1. Pengertian Rukun
      2. Pengertian Syarat
      3. Perbedaan Rukun dan Syarat
B. Rukun
      1. Perbedaan Pendapat Dalam Menetapkan Rukun Nikah
      2. Rukun Pertama : Suami & Istri
      3. Rukun Kedua : Wali
      4. Rukun Ketiga : Saksi
      5. Rukun Keempat : Ijab Kabul
C. Syarat Sah Nikah
      1. Bukan Wanita Yang Haram Dinikahi
      2. Ijab Kabul Untuk Selamanya
      3. Tidak Terpaksa
      4. Penetapan Pasangan
      5. Tidak Dalam Keadaan Ihram
D. Sunnah-Sunnah Ketika Menikah
      1. Didahului Khitbah
      2. Khutbah Sebelum Akad
      3. Doa Seusai Akad
      4. Hari Jumat Sore
      5. Diumumkan
      6. Penyebutan Mahar
      7. Undangan Makan
 

Bab 7 : Wali Nikah
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Wali Sebagai Rukun Nikah
      1. Jumhur Ulama
      2. Abu Hanifah
C. Peran Wali Dalam Ijab Kabul
D. Syarat Sah Wali
      1. Laki-laki
      2. Kesamaan Agama
      3. Berakal
      4. Baligh
      5. Merdeka
      6. Al-Adalah
E. Urutan Wali
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      3. Mazhab Asy-Syafi'iyah
F. Wali Hakim
      1. Salah Kaprah
      2. Pengertian Hakim
      4. Selain Sultan Haram Menikahkan
G. Wali 'Adhal

Bab 8 : Saksi Nikah
A. Pengertian
B. Masyru’iyah
C. Syarat Dasar
      1. Beragama Islam
      2. Taklif
      3. Al-'Adalah
      4. Minimal Dua Orang
      5. Laki-laki
      6. Merdeka
D. Syarat Teknis
      1. Sehat Pendengaran
      2. Sehat Penglihatan
      3. Mampu Berbicara
      4. Sadar atau Terjaga
      5. Memahami Bahasa Kedua Belah Pihak
      6. Bukan Anak Dari Salah Satu atau Kedua Pengantin
E. Saksi Yang Diminta Merahasiakan Akad Nikah

Bab 9 : Ijab Qabul
A. Pengertian
      1. Pengertian Ijab
      2. Pengertian Kabul
B. Syarat Ijab Qabul
      1. Satu Majelis
      2. Saling Dengar dan Mengerti
      3. Tidak Bertentangan
      4. Tamyiz
C. Lafaz Ijab Qabul
      1. Tidak Harus Dalam Bahasa Arab
      2. Lafadz Nikah dan Sejenisnya
      3. Dengan Fi'il Madhi
D. Bukan Termasuk Syarat
      1. Kehadiran Istri dalam Majelis
      2. Bersalaman
      3. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat
      4. Sighat Ta’liq

Bab 10 : Walimatul `Urs
A. Makna Walimah
B. Hukum Mengadakan Walimah
C. Waktu Penyelenggaraan
D. Hukum Menghadiri Walimah
      1. Fardhu
      2. Sunnah
      3. Fardhu Kifayah
E. Yang Harus Diperhatikan
      1. Berlebihan dan Boros
      2. Bukan Untuk Gengsi
      3. Tidak Mengharapkan Amplop atau Kado
      4. Hendaknya Dengan Mengundang Fakir Miskin
      4. Menghormati Waktu Shalat
F. Haruskah Pakai Hijab?
      1. Pendapat Pertama: Mewajibkan Penggunakan Tabir
      2. Pendapat Kedua: Tidak Mewajibkan Tabir
 

Bab 11 : Kewajiban Suami Istri
A. Kewajiban Suami
      1. Memberi Mahar
      2. Memberi Nafkah
      3. Menyetubuhi
      4. Bermalam Bersama Istri
      5. Menggilir Para Istri
      6. Berkhidmat Memberikan Pelayanan
B. Kewajiban Istri
      1. Penyerahan Diri
      2. Istimta’
      3. Diberi Pelajaran Waktu Nusyudz
      4. Minta Izin Bepergian
      5. Tidak Mengizinkan Laki-laki Lain Masuk Rumah
      6. Berkhidmat dan Melayani Suami
      7. Ikut  Suami
 

Bab 12 : Mahar
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
      3. Istilah Yang Sepadan
B. Hukum Mahar
      1. Mahar Bukan Rukun Nikah
      2. Ijab Kabul Tanpa Penyebutan Mahar Sah
C. Hikmah Mahar
      1. Bentuk Pemuliaan Islam Kepada Wanita
      2. Ikatan Yang Kuat
      3. Wujud Nyata Bentuk Kepemimpinan Suami
D. Bentuk Mahar di Masa Nabi
      1. Mahar Rasulullah SAW kepada Istri-istrinya
      3. Sepasang Sendal
      3. Mengajarkan Al-Quran
      4. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa
E. Syarat Mahar
      1. Jumhur
      2. Mazhab Al-Hanafiyah
F. Mahar Dalam Bentuk Jasa
      1. Jasa Bekerja
      2. Mengajarkan Al-Quran
G. Nilai Mahar
      1. Batas Maksimal Mahar
      2. Batas Minimal Mahar
      3. Mahar Yang Tidak Memberatkan

Bab 13 : Nafkah
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Masyru’iyah
      1. Al-Quran
      2. As-Sunnah
C. Sebab Wajib Nafkah Bagi Suami
      1. Istihqaq Al-Habs (Akad)
      2. Tamkin
      3. Akad dan Tamkin
D. Syarat Menerima Nafkah Bagi Istri
      1. Dewasa
      2. Menyerahkan Diri
      3. Nikah Yang Shahih
E. Nilai Nafkah
      1. Pendapat Pertama
      2. Pendapat Kedua
      3. Pendapat Ketiga
      4. Pendapat Keempat
F. Jenis Nafkah
      1. Makanan
      2. Pakaian
      3. Tempat Tinggal

Bab 14 : Jima’
A. Pengertian
B. Hukum
      1. Mubah
      2. Sunnah
      3. Wajib
      4. Haram
C. Adab
      1. Basmalah
      2. Tidak Menghadap Kiblat
      3. Diawali Dengan Percumbuan
      4. Tidak Selesai Sendirian
      5. Memakai Penutup
      6. Tidak Banyak Bicara dan Tidak Berisik
      7. Mencuci Kemaluan dan Berwudhu Bila Mengulangi
      8. Dilalukan di Malam Jumat
D. Larangan Dalam Jima’ Yang Masyru’
      1. Haidh
      2. Nifas
      3. I’tikaf
      4. Puasa
      5. Ihram
      6. Zhihar
E. Larangan Dalam Jima’ Yang Tidak Masyru’
      1. Zina
      2. Liwath
      3. Dubur
      4. Mayat
      5. Hewan
F. Konsekuensi Jima’ Dalam Syariah
      1. Mandi Janabah
      2. Membatalkan Puasa, Haji dan I’tikaf
      3. Kemahraman Dengan Mushaharah
      4. Hudud Zina
      5. Berstatus Ihshan
      6. Mahar
      7. Talak Sunnah dan Talak Bid'ah
      8. Iddah
      9. Rujuk
      10. Membolehkan Nikah Kembali Setelah Talak Tiga
      11. Kaffarah

Bab 15 : Pembatasan Kelahiran
A. Islam Menganjurkan Ummatnya Berketurunan
B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan
      1. Motivasi
      2. Metode atau alat pencegah kehamilan
C. Pandangan Ulama
      1. Majma' Fiqih Islami
      2. Shalih Al-Utsaimin
      3. Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz
D. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya
      1. Pantang Berkala
      2. Spermatisid
      3. Kondom
      4. IUD / Spiral
      5. Tubektomi /Vasektomi
      6. Morning-after pill

Bab 16 : Perkawinan Para Nabi
A. Perkawinan Para Nabi Sebelum Muhammad SAW
      1. Nabi Adam
      2. Nabi Ibrahim Menikah 3 kali
      3. Nabi Ya’qub Menikah 5 kali
      4. Nabi Musa Menikah 4 kali
      5. Nabi Daud Menikah 9 kali
      6. Nabi Sulaiman Menikah 1000 Kali
B. Perkawinan Nabi Isa
      1. Nabi Isa Menikah dan Poligami
      2. Keterangan Injil
C. Perkawinan Nabi Muhammad SAW
      1. Para Istri Rasulullah SAW
      2. Kenapa Rasulullah SAW Berpoligami?
      3. Mengapa Rasululah SAW Menikah Lebih Dari 4 Istri?
 

Bagian Kedua Pernikahan Bermasalah
 

Bab 1 : Pernikahan Lain Agama
A. Beragam Jenis Nikah Beda Agama
B. Pernikahan Agama Lain
      1. Diakui Keabsahannya Dalam Pandangan Islam
      2. Dalil
C. Pasangan Suami Istri Beda Agama
      1. Pasangan Non Muslim Salah Satunya Masuk Islam
      2. Pasangan Muslim Salah Satunya Murtad
      3. Pernikahan Pasangan Beda Agama
D. Menikahi Wanita Ahli Kitab
      1. Al-Quran
E. Wanita Ahli Ahli Kitab Zaman Sekarang
      1. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Sudah Tidak Ada
      2. Pendapat Bahwa Ahli Kitab Masih Ada
F. Hikmah Larangan dan Kebolehan

Bab 2 : Nikah Mut’ah
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Pernah Dibolehkan Lalu Diharamkan
C. Dalil Haramnya Nikah Mut'ah
      1. Al-Quran Al-Karim
      2. Hadits Rasulullah SAW
      3. Ijma' Seluruh Ummat Islam
      4. Ali Mengharamkan Nikah Mut'ah
      5. Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pernikahan
      6. Tidak Berorientasi Mendapatkan Keturunan
      7. Umar Merajam Pelaku Nikah Mut'ah.
D. Faktor Tidak Sahnya Nikah Mut’ah
      1. Tidak Ada Saksi
      2. Tidak Ada Wali
      3. Masa Yang Terbatas
E. Konsekuensi Hukum Nikah Mut’ah
      1. Tidak Saling Mewarisi
      2. Tidak Ada Talak, Rujuk, Dzhihar dan lainnya
      3. Bukan Muhshan
F. Hukuman Buat Pelaku
      1. Tidak Dihukum Hudud
      2. Dihukum Hudud
G. Hikmah Diharamkannya Nikah Mut’ah

Bab 3 : Nikah Dengan Niat Talak
A. Pengertian
      1. Perbedaan Dengan Nikah Biasa
      2. Perbedaan Dengan Nikah Mut'ah
B. Penyebab Nikah Dengan Niat Talak
      1. Kebutuhan Seks Halal Tapi Sementara
      2. Bersenang-senang
      3. Terpaksa
      4. Kecelakaan
      3. Muhallil
C. Ulama Yang Membolehkan
      1. Mazhab Asy-Syafi'iyah
      2. Ibnu Qudamah
      3. Ibnu Taimiyah
D. Ulama Yang Mengharamkan
E. Dalil Pendapat Yang Membolehkan

Bab 4 : Nikah Siri
A. Pengertian
B. Hukum Mengumumkan Pernikahan
      1. Jumhur Ulama : Mustahab
      2. Az-Zuhri : Harus Difasakh
B. Aspek Syar'i dan Aspek Legalitas
      1. Aspek Syar'i
      2. Aspek Legalitas
C. Sama Istilah Beda Bentuknya
C. Empat Model Pernikahan
      1. Pernikahan Syar'i dan Legal
      2. Pernikahan Syar'i Tetapi Tidak Legal
      3. Pernikahan Tidak Syar'i Tetapi Legal
      4. Pernikahan Tidak Syar'i dan Tidak Legal
F. Surat Nikah

Bab 5 : Nikah Muhallil
A. Pengertian
B. Dalil
C. Hukum
D. Ketentuan Yang Menghalalkan
      1. Istri Menikah
      2. Pernikahan Harus Sah
      3. Suami Barunya Harus Sudah Baligh
      4. Niat Untuk Menikah Selamanya
      5. Melakukan Hubungan Seksual
      6. Jima’ Yang Halal
      7. Masa Iddah

Bab 6 : Menikahi Wanita Berzina & Hamil
A. Pengertian
      1. Pengertian Zina
      2. Pernah Berzina
B. Dalil Keharaman
C. Perbedaan Pendapat
      1. Pendapat Jumhur ulama
      2. Pendapat Yang Mengharamkan
      3. Pendapat Pertengahan
D. Hukum Menikahi Wanita Hamil
      1. Hamil Bukan Karena Zina
      2. Hamil Karena Zina

Bab 7 : Poligami
A. Tuduhan Terhadap Islam
B. Sanggahan
      1. Poligami Sudah Ada jauh Sebelum Islam
      2. Barat Adalah Pendukung Poligami
C. Tujuan dan Syarat Poligami Dalam Islam
D. Berlebihan Dalam Poligami
      1. Pihak yang berlebihan
      2. Pihak yang mencegah poligami

Bagian Ketiga Terurainya Ikatan Pernikahan

Bab 1 : Terurainya Ikatan Pernikahan
A. Kematian
      1. Suami Wafat
      2. Istri Wafat
      3. Kasus Suami atau Istri Hilang
B. Talak
      1. Hakikat Talak
      2. Teknis
      3. Talak Bersifat Sepihak
C. Fasakh
      1. Hakikat Fasakh
      2. Fasakh Butuh Penyebab
D. Khulu'
E. Ilaa'
F. Li'an
G. I'sar
      1. Mahar
      2. Nafkah
H. Riddah

Bab 2 : Pengertian Talak, Hukum & Rukun
A. Definisi Talak
      1. Bahasa
      2. Istilah
      3. Istilah Yang Berdekatan Dengan Talak
B. Masyru’iyah Talak
      1. Al-Quran
      2. As-Sunnah
      3. Ijma’
C. Hukum Talak
      1. Hukum Asal
      2. Hukum Turunan
D. Rukun Talak
      1. Shighat
      2. Ahliyah
      3. Al-Qashdu
      4. Al-Mahal
      5. Wilayah

Bab 3 : Pembagian Talak
A. Talak Menurut Prosedurnya
      1. Talak Sunni
      2. Talak Bid’ah
B. Talak Menurut Kebolehan Untuk Bersatu Kembali
      1. Talak Raj‘i
      2. Talak Bainunah Shughra
      3. Talak Bainunah Kubra
C. Talak Menurut Jenis Lafaznya
      1. Lafadz Sharih
      2. Lafadz Kina’i
D. Talak Menurut Mulai Berlakunya
      1. Talak Munjaz
      2. Mu ‘allaq
      3. Mudhaf li Al-Mustaqbal

Bab 4 : Talak Islam dan Luar Islam
A. Talak Dalam Islam
      1. Dalil Kebolehan Talak
      2. Syarat Kebolehan Talak
Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik
B. Talak Di Luar Islam
      1. Talak dalam Pandangan Agama Yahudi
      2. Talak dalam Pandangan Agama Kristen
      3. Pertentangan Sekte Kristen dalam Persoalan Talak
      4. Effek Pengekangan Agama Kristen dalam Persoalan Talak
      5. Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini
      6. Agama Kristen Hanya Obat Sementara

Bab 5 : Nusyuz
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Nusyud Dalam Nash
C. Keharaman Nusyuz Bagi Istri dan Dalil-dalilnya
      1. Al-Quran : Wanita Shalihah Wajib Taat Suami
      2. Surga dan Neraka Istri Ada Pada Diri Suami
      2. Taat Pada Suami : Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja
      3. Kalau Boleh Wanita Harus Sujud Kepada Suaminya
      4. Tidak Melayani Suami : Dilaknat Malaikat
      5. Sebaik-baik Istri Adalah Yang Taat
D. Bentuk Nusyuz
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      3. Mazhab Asy-Syafi'iyah
      4. Mazhab Al-Hanabilah
E. Sanksi Atas Nusyuz Istri
      1. Nasihat
      2. Pisahkan Dari Tempat Tidur
      3. Pukul

Bab 6 : 'Iddah
A. Definisi
B. Hukum ‘Iddah
C. Hikmah Disyari‘atkannya ‘Iddah
      1. Kepastian Kosongnya Rahim
      2. Agungnya Nilai Sebuah Pernikahan
      3. Memberi Kesempatan Rujuk
      4. Menunaikan Hak Suami
D. Tiga Jenis Masa ‘Iddah
      1. Berdasarkan Masa Haidh
      2. Berdasarkan Bulan dan Hari
      3. Berdasarkan Kelahiran Bayi
E. Masa Iddah Berdasarkan Haidh
      1. Yang Menjalani
      2. Ikhtilaf Ulama Makna Quru'
      3. Cara Menghitung Masa Iddah
      2. Masa Iddahnya Berdasarkan Jadwal Haidh
F. Masa Iddah Berdasarkan Bulan dan Hari
G. Masa Iddah Berdasarkan Kelahiran
H. Ditalak Tanpa Iddah
E. Larangan Bagi Wanita ‘Iddah.
      1. Menerima Khitbah
      2. Menikah
      3. Keluar Rumah
      4. Berhias

Bab 7 : Rujuk
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Masyru’iyah
      1. Al-Quran
      2. As-Sunnah
      3. Ijma’
C. Hukum Rujuk
      1. Wajib
      2. Sunnah
      3. Haram
D. Syarat Rujuk
      1. Rujuknya Atas Talak Raj’i
      2. Dalam Masa Iddah
      3. Sudah Dukhul Sebelumnya
      4. Sebelum Terjadinya Fasakh
      5. Talaknya Tanpa 'Iwadh (Bukan Khulu')
      6. Rujuk Tanpa Syarat
      7. Syarat Ahliyah
E. Tata Cara Rujuk
      1. Dengan Perkataan
      2. Dengan Perbuatan
F. Saksi
      1. Tidak Perlu Saksi
      2. Harus Ada Saksi

Bab 8 : Fasakh
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Hakikat Fasakh dan Konsekuensi Hukumnya
      1. Persamaan Antara Fasakh dengan Talak
      2. Perbedaan Antara Fasakh Dengan Talak
C. Konsekuensi Hukum Fasakh
      1. Suami Bukan Duda dan Istri Bukan Janda
      2. Istri Tidak Perlu Menjalani Masa Iddah
      3. Mantan Suami Istri Tidak Saling Mewarisi
D. Penyebab Fasakh
      1. Tidak Sekufu
      2. Terdapatnya Aib
      3. Kurangnya Mahar atau Nafkah dari Suami
      4. Salah Satu Pasangan Masuk Islam Yang Lain Tidak
      5. Khiyar Bulugh
      6. Khiyar Ifaqah Minal Junun
      7. Fasadnya Akad Nikah
      8. Terbuktinya Persaudaraan Sesusuan
      9. Murtadnya Salah Satu Pasangan
E. Apakah Pasangan Boleh Bersatu Kembali?
      1. Bisa Kembali Lagi
      2. Tidak Bisa Kembali Lagi

Bab 9 : Khulu’
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Hakikat Khulu'
      1. Perpisahan
      2. Harta Tebusan
      3. Celah Istri Melepaskan Diri Dari Ikatan Pernikahan
C. Masyru'iyah Khulu
      1. Al-Quran
      2. As-Sunnah
      3. Ijma'
D. Rukun Khulu'
      1. Al-Mujib
      2. Al-Qabil
      3. Al-Mu'awwad
      4. Al-Iwadh
      5. Shighat
E. Lafaz Khulu'
      1. Al-Hanafiyah
      2. Al-Malikiyah
      3. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah
F. Status Perpisahan Khulu' : Talak Atau Fasakh?
      1. Khulu' Adalah Talak
      2. Khulu' Adalah Fasakh
      3. Pendapat Ketiga
G. Masa Iddah Khulu'
      1. Masa Iddah Wanita Yang Masih Haidh Aktif
      2. Masa Iddah Wanita Yang Tidak Haidh
      3. Masa Iddah Wanita Hamil

Bab 10 : Ilaa'
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Masyru'iyah
      1. Ilaa' Sudah Ada di Zaman Jahiliyah
      2. Penetapan Ilaa' di Masa Tasyri'
C. Rukun Ilaa'
      1. Suami
      2. Allah
      3. Jima'
      4. Durasi
D. Syarat Ilaa'
      1. Sumpah dengan nama Allah
      2. Lebih dari 4 bulan
      3. Jima
      4. Istri
E. Hikmah Disyariatkannya Ilaa'
      1. Ada Unsur Pendidikan Buat Istri
      2. Bisa Jadi Senjata Makan Tuan
      3. Suami Tidak Boleh Sewenang-wenang
F. Jenis Talak yang Jatuh Karena Ilaa'
      1. Talak Bain
      2. Talak Raj'i
Bab 11 : Dzhihar
A. Definisi Zhihar
B. Kafarat Zhihar
C. Pembayaran Kafarat
D. Menzhihar Kemudian Menyetubuhinya
E. Perbedaan Pendapat Mengenai Kekhususan Zhihar
F. Menyamakan Dengan Wanita Mahram
G. Yang Diwajibkan Membayar kafarat

Bab 12 : Li’an
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
b. Mazhab Al-Malikiyah
c. Mazhab Asy-Syafi’iyah
B. Hukum Li’an
      1. Al-Malikiyah
      2. As-Syafi’iyah
C. Rukun Li’an
      1. Suami Yang Menuduh
      2. Istri Yang Dituduh
      3. Sebab
      4. Lafadz
D. Syarat Li’an
      1. Mukallaf
      2. Pernikahan Yang Sah
      3. Status Istri Orang Yang Terhormat
      4. Tidak Ada Saksi
      5. Istri Mengingkari Tuduhan
      6. Di Depan Sidang Pengadilan
E. Konsekuensi Lian
      1. Terbebasnya Kedua Belah Pihak Dari Hukuman
      2. Suami Istri Menjadi Mahram Muabbad
      3. Perceraian
F. Yang Disunnahkan Dalam Li'an
      1. Nasehat Dari Qadhi
      2. Berdiri

Penutup : Cacat Kompilasi Hukum Islam
A. Cacat Pada Hukum Pernikahan
B. Cacat Pada Hukum waris
Pustaka

 

 

Pemesanan

Untuk memesan buku ini silahkan kirim WhatsApp yang berisi nama, judul buku, jumlah dan alamat lengkap, lalu kirimkan ke :


Lukman Safri, Lc
0853-4177-1661

jam kerja : 08-00 sd 21.00

Contoh :

Saya Budi pesan buku Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan sebanyak 3 expl kirim ke Jl. Tendean 12 Surabaya

Nanti akan mendapat sms balasan untuk harga total pemesanan + ongkos kirim by JNE.

Transfer : Transer uang pembayaran ke no. rek berikut :

  • BNI Syariah - No Rek. 0332226147 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Mandiri - No Rek. 124000-4891-728 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Syariah Mandiri - No Rek. 709-6031-534 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Central Asia (BCA) - No Rek. 5020244714 a/n. Aini Aryani

Buku Lainnya ...

Jadwal Shalat DKI Jakarta

20-9-2021
Subuh 04:28 | Zhuhur 11:48 | Ashar 15:00 | Maghrib 17:53 | Isya 19:00 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih