Pajak Khusus Kanwil DJP
SUDAH
14-12-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

16-11-2018 | 08:00-10:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

12-10-2018 | 08:00-10:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

20-7-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

8-6-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Zakat
18-5-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

20-4-2018 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Waris 3
23-2-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

19-1-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

5-1-2018 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

3-11-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Pentingnya Bermazhab

Pengertian

Makna

29-9-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

11-8-2017 | 07:30-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Qurban Haji
16-6-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

18-5-2017 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
fiqih puasa
21-4-2017 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

24-3-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

17-2-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

27-1-2017 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

23-12-2016 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

21-10-2016 | 15:30-17:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
kedudukan pajak dalam islam
20-9-2016 | 15:30-18:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
kewajiban suami isteri
23-8-2016 | 07:30-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Qurban
12-5-2016 | 07:00-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Puasa
14-4-2016 | 07:00-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

24-3-2016 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

11-2-2016 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kuliner #3
17-12-2015 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kuliner #2
19-11-2015 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kuliner #1
28-9-2015 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

10-7-2015 | 14:00-15:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

23-6-2015 | 17:00-19:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
KITSDA lt 20, ifthar bersama & perpisahan pegawai
9-6-2015 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

21-4-2015 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

13-1-2015 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

2-12-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

4-11-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

7-10-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

2-9-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

5-8-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

8-7-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

5-6-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

13-5-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

8-4-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Shalat Jumat
4-3-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

4-2-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

7-1-2014 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

3-12-2013 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA

26-4-2019 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

29-4-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

29-7-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

30-12-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

14-6-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

11-1-2019 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

17-5-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

8-2-2019 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

15-3-2019 | 08:00-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

13-5-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

5-7-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

2-8-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

30-8-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

27-9-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

25-10-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

22-11-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

20-12-2019 | 07:30-09:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

DIAGENDAKAN
Jadwal Shalat DKI Jakarta 24-5-2018 :
Subuh 04:35 Zhuhur 11:51 Ashar 15:13 Maghrib 17:47 Isya 18:59
[Lengkap]