Masjid al-Rahim Sawangan
SUDAH
11-8-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-8-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-8-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

14-7-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-7-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-7-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

9-6-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-6-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

1-6-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
shubuh
31-5-2019 | 19:00-20:00
Isnan Ansory, Lc, MA
taraweh
19-5-2019 | 08:00-09:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
kajian dhuha
12-5-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

10-5-2019 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
kajian dzuhur
5-5-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-5-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

14-4-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-4-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-4-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

10-3-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

10-3-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-3-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-3-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

10-2-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-2-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-2-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

13-1-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-1-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-1-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

23-12-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-12-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

1-12-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

25-11-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-11-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-11-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

28-10-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-10-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-10-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

23-9-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-9-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

26-8-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-8-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-8-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

22-7-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

1-7-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-6-2018 | 05:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-6-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

6-5-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-5-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

22-4-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-4-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

1-4-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

25-3-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-3-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-3-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

25-2-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

9-2-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

4-2-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-2-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

28-1-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-1-2018 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-1-2018 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

24-12-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

10-12-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-12-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-12-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

26-11-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

12-11-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-11-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-11-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

22-10-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

15-10-2017 | 09:00-14:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Pelatihan Faraidh
15-10-2017 | 09:00-14:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Pelatihan Faraidh
8-10-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

10-9-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

8-9-2017 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA

3-9-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-9-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

27-8-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

13-8-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-8-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-8-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

23-7-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

9-7-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-7-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

1-7-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

13-6-2017 | 19:00-20:00
Isnan Ansory, Lc, MA

4-6-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-6-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

28-5-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

14-5-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-5-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-5-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

23-4-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

9-4-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-4-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

1-4-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

26-3-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

12-3-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-3-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-3-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

3-3-2017 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Khatib
26-2-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

12-2-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-2-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

4-2-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

22-1-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

8-1-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-1-2017 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

6-1-2017 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Khatib
1-1-2017 | 04:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc

25-12-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
11-12-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
4-12-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
3-12-2016 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

27-11-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
13-11-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
6-11-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
5-11-2016 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

23-10-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
2-10-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
1-10-2016 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

25-9-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
23-9-2016 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Khutbah Jum'at
12-9-2016 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
khutbah ied adha
9-9-2016 | 12:00-00:00
Ali Shodiqin, Lc
Khutbah Jumat
4-9-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
3-9-2016 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

28-8-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
14-8-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
7-8-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
6-8-2016 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA

24-7-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
3-7-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
2-7-2016 | 19:00-20:00
Ahmad Zarkasih, Lc
ceramah taraweh
2-7-2016 | 04:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
kajian shubuh ramadhan
27-6-2016 | 19:00-00:00
Ahmad Zarkasih, Lc
taraweh
17-6-2016 | 19:00-20:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
kultum taraweh
12-6-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
11-6-2016 | 19:00-20:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kultum taraweh
5-6-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
22-5-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
8-5-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
1-5-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
24-4-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
10-4-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
8-4-2016 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
khutbah jumat
3-4-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
27-3-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
13-3-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
6-3-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
28-2-2016 | 04:30-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
kajian shubuh
26-2-2016 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Khutbah Jumat
9-10-2015 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Khutbah Jumat
2-10-2015 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Khutbah Jum'at
17-9-2015 | 09:00-10:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Thaharah (Ibu-Ibu)
20-8-2015 | 09:00-10:30
Ahmad Zarkasih, Lc
Thaharah Ibu-Ibu
DIAGENDAKAN
8-12-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-12-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

1-12-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

10-11-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

3-11-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

2-11-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

13-10-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

6-10-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

5-10-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

8-9-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

7-9-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA

1-9-2019 | 04:00-05:00
Ahmad Zarkasih, Lc

Jadwal Salat DKI Jakarta 22-8-2019 :
Subuh 04:40 Zhuhur 11:57 Ashar 15:17 Maghrib 17:57 Isya 19:06
[Lengkapp]