Indosat Wisma Antara
SUDAH
8-10-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khilafiyah Seputar Masalah Shalat
3-10-2019 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
9-9-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
5-9-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Urgensi Ilmu Keislaman
13-8-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
1-8-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
9-7-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
4-7-2019 | 12:00-13:00
Teuku Khairul Fazli, Lc
11-6-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
14-5-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
3-5-2019 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
2-5-2019 | 12:00-13:00
Wildan Jauhari, Lc
9-4-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
4-4-2019 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
12-3-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
12-2-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
7-2-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
24-1-2019 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
8-1-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
3-1-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-12-2018 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
11-12-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
6-12-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
13-11-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
1-11-2018 | 12:00-13:00
Teuku Khairul Fazli, Lc
24-10-2018 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
8-10-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
4-10-2018 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
28-9-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
6-9-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
27-8-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
14-8-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
2-8-2018 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
Glh
10-7-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
5-7-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-7-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
2-7-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
29-6-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khutbah
12-6-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Fiqih Zakat
7-6-2018 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
7-5-2018 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
3-5-2018 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
10-4-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
5-4-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Hilmi, Lc
4-4-2018 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
3-4-2018 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
Tarjih Madzhab
26-3-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
13-3-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
5-3-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
Mawaris
1-3-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
7-2-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
1-2-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
8-1-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
4-1-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Yang Membatalkan Shalat
2-1-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
28-12-2017 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
27-12-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
12-12-2017 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
7-12-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
6-11-2017 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Berdalil Dengan Tradisi
2-11-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
31-10-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Hilmi
5-10-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Shahih Tapi Tidak Dipakai
22-9-2017 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Khatib
7-9-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
24-8-2017 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc
3-8-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
19-7-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
19-6-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
16-5-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
4-5-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-4-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
31-3-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khatib
2-3-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
8-2-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
2-2-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
24-1-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
23-1-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
17-1-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
5-1-2017 | 11:30-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
4-1-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc
Unsur riba fiqih muamalah
30-12-2016 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khatib
23-12-2016 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Khatib
9-12-2016 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khatib
1-12-2016 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-11-2016 | 12:00-13:00
Ridwan Hakim, Lc
2-11-2016 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
6-10-2016 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
29-9-2016 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
1-9-2016 | 12:00-00:00
Ali Shodiqin, Lc
4-8-2016 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
10-6-2016 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khutbah Jumat
3-6-2016 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Khutbah Jum'at
2-6-2016 | 12:00-00:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
7-4-2016 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Perjudian
3-3-2016 | 12:00-13:00
Ali Shodiqin, Lc
5-2-2016 | 12:00-13:00
Ali Shodiqin, Lc
Khutbah Jum'at
4-2-2016 | 12:00-13:00
Ali Shodiqin, Lc
Cara Mendeteksi Riba Dalam Kehidupan Sehari-Hari
7-1-2016 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Keutamaan Majelis Fiqih
3-12-2015 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
pengganti
5-11-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-10-2015 | 12:00-13:00
Ridwan Hakim, Lc
pengganti
3-9-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-8-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
29-6-2015 | 17:00-18:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ifthar di kantor pengelola gedung
4-6-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-5-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-4-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-3-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-2-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-1-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-12-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-11-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-10-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
12-9-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-9-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-8-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-6-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-4-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-3-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-2-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-1-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-12-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-11-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-10-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-9-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-7-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-6-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-4-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-3-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-2-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
DIAGENDAKAN
7-11-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

12-11-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA

5-12-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

10-12-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA

Jadwal Salat DKI Jakarta 18-10-2019 :
Subuh 04:13 Zhuhur 11:39 Ashar 14:48 Maghrib 17:49 Isya 18:58
[Lengkapp]