back next
187. Gharar dalam Transaksi Modern

187. Gharar dalam Transaksi Modern

M. Abdul Wahab, Lc