Surat Al-Baqarah [2] : 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS. Al-Baqarah : 106)105 | 106 | 107

T A F S I R

105 | kembali | 107

M A R A J I ' T A F S I R

1. Jami'ul Bayan : Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H)
2. An-Nukat wal 'Uyun : Al-Mawardi (w. 450 H)
3. At-Tafsir Al-Basith : Al-Wahidi (w. 468 H)
4. Ma'alim At-Tanzil : Al-Baghawi (w. 516 H)
5. Al-Kasysyaf : Az-Zamakhsyari (w. 538 H)
6. Al-Muharrar Al-Wajiz : Ibnu 'Athiyah (w. 546 H)
7. Mafatih Al-Ghaib : Fakhrudin Ar-Razi (w. 606 H)
8. Al-Jami' li Ahkamil Quran : Al-Qurthubi (w. 681 H)
9. Al-Bahrul Muhith : Abu Hayyan (w. 745 H)
10. Tafsir Al-Quran Al-Azhim : Ibnu Katsir (w. 774 H)
11. Tafsir Jalalain : Al-Mahalli (w. 864 H) - As-Suyuthi (w. 911 H)
12. Ad-Durr Al-Mantsur : As-Suyuthi (w. 911 H)
13. Irsyadu Al-'Aql As-Salim : Abu As-Su'ud (w. 982 H)
14. Fathul Qadir : Asy-Syaukani (w. 1250 H)
15. Ruhul Ma'ani : Al-Alusi (w. 1270 H)
16. At-Tahrir wa At-Tanwir : Ibnu 'Asyur (w. 1393 H)