BIDANG

1. Ilmu FiqihTarikh Tasyri` 1 : Pengantar : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tarikh Tasyri` 2 (Sejarah Fiqih) : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tarikh Tasyri` 3 (Thabaqat Shahabat dan Thabi : Sutomo Abu Nashr, Lc
Tarikh Tasyri` 4 (Thabaqat Hanafiah dan Malikiah) : Sutomo Abu Nashr, Lc
Tarikh Tasyri` 5 (Thabaqat Syafi`iyah) : Sutomo Abu Nashr, Lc
2. ThaharahFiqih Tahaharah 1 : Ahmad Zarkasih, Lc
Fiqih Thaharah 2 : Ahmad Zarkasih, Lc
3. ShalatFiqih Shalat 1 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
Fiqih Shalat 2 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
Fiqih Shalat 3 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
Fiqih Shalat 4 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
4. ZakatFiqih Zakat 1 : Hanif Luthfi, Lc., MA
Fiqih Zakat 2 : Hanif Luthfi, Lc., MA
Fiqih Zakat 3 : Hanif Luthfi, Lc., MA
5. PuasaFiqih Puasa 1 : Muhammad Ajib, Lc., MA
Fiqih Puasa 2 : Muhammad Ajib, Lc., MA
6. HajiFiqih Haji 1 : Firman Arifandi, Lc., MA
Fiqih Haji 2 : Firman Arifandi, Lc., MA
7. MuamalatFiqih Muamalat 1 : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Fiqih Muamalat 2 : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Fiqih Muamalat 3 : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
8. PernikahanFiqih Nikah 1 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
Fiqih Nikah 2 : Muhammad Aqil Haidar, Lc
9. KulinerFiqih Kuliner : Wildan Jauhari
10. Fiqih WanitaFiqih Wanita 1 (Darah Wanita) : Aini Aryani, Lc
Fiqih Wanita 2 (Ibadah Wanita) : Aini Aryani, Lc
Fiqih Wanita 3 (Pakaian dan Perhiasan Wanita) : Aini Aryani, Lc
11. SembelihanFiqih Sembelihan : Ahmad Zarkasih, Lc
12. MasjidFiqih Masjid : Ahmad Zarkasih, Lc
13. Kedokteran
14. MawarisFiqih Mawaris 1 : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Fiqih Mawaris 2 : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
15. JinayatFiqih Jinayat 1 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Fiqih Jinayat 2 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
16. JihadFiqih Jihad : Sutomo Abu Nashr, Lc
Fiqih Jihad 2 : Sutomo Abu Nashr, Lc
17. Ilmu Al-QuranIlmu Al-Quran dan Tafsir 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
18. Ilmu HaditsIlmu Hadits 1 : Hanif Luthfi, Lc., MA
Ilmu Hadis 2 : Hanif Luthfi, Lc., MA
Ilmu Hadis 3 : Hanif Luthfi, Lc., MA
Ilmu Hadis 4 : Hanif Luthfi, Lc., MA
19. Ushul FiqihUshul Fiqih 1 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Ushul Fiqih 2 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Ushul Fiqih 3 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Ushul Fiqih 4 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Ushul Fiqih 5 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Ushul Fiqih 6 : Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
20. Bahasa ArabBahasa Arab 1 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 2 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 3 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 4 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 5 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 6 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 7 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
Bahasa Arab 8 : Teuku Khairul Fazli, Lc., M.H
21. Fiqih KontemporerFiqih Kontemporer 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kontemporer 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kontemporer 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kontemporer 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
22. Fiqih NegaraFiqih Negara :
23. TauhidTauhid 1 : Muhammad Ajib, Lc., MA
Tauhid 2 : Muhammad Ajib, Lc., MA
24. Maqashid & QawaidMaqashid Syariah : Firman Arifandi, Lc., MA
Qawaid Fiqhiyyah 1 : Firman Arifandi, Lc., MA
Qawaid Fiqhiyyah 2 : Firman Arifandi, Lc., MA
25. Tsaqafah IslamiyahTsaqafah Islamiyah :
Fiqih Peradaban :
26. Sirah NabawiyahSirah Nabawiyah 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Sirah Nabawiyah 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Sirah Nabawiyah 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
27. Tafsir AhkamTafsir 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tafsir 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tafsir 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tafsir 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
28. Hadits AhkamHadits Ahkam 1 : Ahmad Zarkasih, Lc
Hadits Ahkam 2 : Ahmad Zarkasih, Lc
Hadits Ahkam 3 : Ahmad Zarkasih, Lc
Hadits Ahkam 4 : Ahmad Zarkasih, Lc