Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Ayat Mutasyabihat | rumahfiqih.com

Ayat Mutasyabihat

Fri 8 June 2007 00:48 | Quran | 5.985 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :

Assalamualaikum..Wr..Wb

Pak Ustadz saya mau bertanya tentang ayat mutasyabihat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini:

Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal."(QS. Imran: 7)

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih terdapat banyak perbedaan pendapat. Biasanya berkisar antara lain sebagai berikut:

Pendapat Pertama:

Yang dimaksud dengan ayat muhkamatadalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri dan tidak ada seorangpun yang tahu maknanya.

Misalnya huruf-huruf yang ada di awal surat seperti alif lam min, alif lam ra', ha miim, yaa siin dan sebagainya.

Pendapat Kedua

Yang dimaksud dengan ayat muhkamatadalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan ayatmutasyabihat adalah ayat yang mengandung banyak wajah.

Pendapat Ketiga

Menurut pendapat ini yang dimaksud dengan ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerluan keterangan lain.

Sedang ayat mutasyabihat sebaliknya. Ayat itu masih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.

Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Qur'an dengan ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram hudud (hukuman) kewajiban, janji dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan ayat-ayat tentang asma' Allah dan sifat-sifatNya, antara lain dalam:

Tuhan yang Maha Pemurahbersemayam di atas 'Arsy. (QS. Thaha: 5)

Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Qashash: 88)

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. (QS. Al-Fath: 10)

Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris. (QS. Al-Fajr: 22)

Allah murka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. dan (neraka Jahannam) Itulah sejahat-jahat tempat kembali. (QS. Al-Tafh: 8)

Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Termasuk didalamnya permulaan beberapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah dan hakikat hari kemudian serta 'ilmus sa'ah.

Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Hukum Menggulingkan Pemerintahan
7 June 2007, 22:31 | Negara | 4.386 views
Apakah Shalat Pada Jam Kerja Melanggar Kontrak?
7 June 2007, 04:33 | Muamalat | 4.521 views
Akad Nikah di Masjid Ketika Sedang Haid
6 June 2007, 04:02 | Nikah | 4.796 views
Mengusap Kepala dan Membersihkan Hidung
6 June 2007, 03:25 | Thaharah | 4.858 views
Halalkah Makanan di Tempat Takziah
5 June 2007, 03:40 | Kuliner | 4.997 views
Kepada Siapa Sajakah Wanita Boleh Membuka Jilbab?
5 June 2007, 03:33 | Wanita | 5.804 views
Menikahi Perempuan Janda Hamil
5 June 2007, 00:50 | Nikah | 4.725 views
Senggama Saat Haid
4 June 2007, 02:02 | Nikah | 5.333 views
Melanggar Peraturan Manusia, Dosakah?
4 June 2007, 00:03 | Umum | 4.144 views
Menjamak Shalat dan Tayammum di Pesawat Terbang
3 June 2007, 17:00 | Shalat | 4.410 views
Imam Qunut Makmum Tidak, Bolehkah?
2 June 2007, 12:09 | Shalat | 5.899 views
Sejarah Kemegahan Islam Dalam Masalah Buku dan Perpustakaan
31 May 2007, 04:45 | Negara | 4.347 views
Doa untuk Menaklukkan Dosen Pembimbing
31 May 2007, 04:04 | Umum | 4.831 views
Zikir Bisa Mengundang Jin?
29 May 2007, 09:25 | Umum | 4.974 views
Bolehkah Memberi Nilai Tambahan kepada Siswa?
29 May 2007, 08:31 | Umum | 3.885 views
Alasan Kebolehan Talfiq (Mix Antar Mazhab)
29 May 2007, 04:58 | Ushul Fiqih | 5.060 views
Apa Prioritas Dakwah Dalam Islam yang Shahih?
28 May 2007, 23:24 | Dakwah | 4.238 views
Apakah Bulu atau Kotoran Anjing Sama Seperti Liur Anjing
27 May 2007, 23:36 | Thaharah | 4.943 views
Pak Ustadz Mazhabnya Apa?
27 May 2007, 10:01 | Ushul Fiqih | 5.709 views
Ibnu Arabi dan Islam Liberal
26 May 2007, 12:31 | Aqidah | 5.290 views

TOTAL : 2.300 tanya-jawab | 25,634,940 views