Masalah Khilafiyyah: Apakah Termasuk Ranah Dakwah? | rumahfiqih.com

Masalah Khilafiyyah: Apakah Termasuk Ranah Dakwah?

Isnan Ansory, Lc, MA Fri 4 April 2014 06:58 | 13997 views

Bagikan lewat

Da’wah identik dengan seruan kepada dua hal; mengajak manusia kepada yang ma’ruf (ta’at kepada Allah) atau mencegah mereka dari perbuatan mungkar (ma’siat kepada Allah). Artinya seorang da’i yang menyeru kepada Allah adalah menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran dalam rangka beribadah kepadaNya.

Bahkan realisasi dari amalan ini merupakan karakteristik generasi pilihan Allah SWT, sebagaimana banyak termaktub dalam Al Qur’an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Lebih dari itu, Allah menyatakan bahwa kebinasaan (terlaknatnya) sebuah kaum karena meninggalkan amalan ini dan acuh terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)

Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas (78) Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu (79)” (QS. Al Ma’idah: 78-79).

Wahbah Az Zuhaili berkata mengutip perkataan Ibnu ‘Uthayyah:

قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه، ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه

Ibnu ‘Uthayyah berkata: Telah menjadi ijma’ bahwa hukum mencegah kemungkaran adalah wajib bagi yang mampu tanpa mendatangkan kemudharatan atas dirinya dan kaum muslimin, jika hal tersebut dikhawatirkan terjadi maka cukuplah ia mengingkarinya dengan hati serta menjauhinya.[1]

Lalu bagaimanakah jika ammar ma’ruf dan nahi mungkar ini diterapkan dalam masalah-masalah khilafiyyah di mana para ulama sejak dahulu telah berbeda pendapat? Dalam arti seseorang menyeru orang lain yang berbeda pandangan untuk mengikuti mazhabnya seakan ia telah beramar ma’ruf, atau menyerunya meninggalkan mazhabnya seakan ia telah mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran.

Seperti seseorang yang berpandangan bahwa qunut dalam shalat shubuh adalah bid’ah lalu melarang orang lain melakukannya, atau mewajibkan orang yang tidak memandang membaca basmalah sebelum al fatihah dalam shalat sebagai rukun shalat, atau mencela orang yang melakukan tawassul, dll dengan alasan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Seakan mazhab yang berbeda dengannya adalah kemungkaran yang mesti dilarang.

Untuk menjawab pertanyaan di atas setidaknya kita perlu mengetahui bahwa masalah khilafiyyah terklasifikasikan menjadi empat hal. Di mana keempat hal tersebut harus disikapi dengan sikap yang sesuai:[2]

Pertama: Masalah yang terkait dengan dasar-dasar agama Islam (ushuluddin) yang berdasarkan dalil-dalil qathi’ (ayat-ayat al Qur’an, hadis-hadis Nabi SAW yang tidak mengandung kemungkinan ta’wil atau naskh, serta ijma’ qath’i). Seperti keyakinan atas eksistensi Allah SWT dan keesaannya, eksistensi malaikat, rasul, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, serta adanya hari kebangkitan (kiamat).

Untuk masalah ini ulama telah sepakat bahwa masalah-masalah seperti bukanlah ranah khilafiyyah dalam arti seseorang yang benar dalam meyakininya maka ia telah mendapat hidayah dari Allah sedangkan bagi yang mengkufurinya maka dihukumi sebagai orang kafir. Dalam arti lain, dakwah pun mendapatkan porsinya dalam masalah ini. Tentunya dengan syarat-syarat atau fiqih dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama yang kompeten.

Kedua: Sebagian masalah ushuluddin yang mana ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kekufuran orang-orang yang salah dalam ijtihadnya. Seperti kalangan mu’tazilah yang meyakini bahwa Al Qur’an adalah makhluq atau meyakini bahwa ahli surga kelak tidak dapat melihat zat Allah SWT.

Dalam masalah ini pada dasarnya dakwahpun mendapatkan porsinya, hanya saja mereka yang mengingkari atau menolak untuk meyakini kebenaran tidak dihukumi sebagaimana pertama.

Ketiga: Masalah furu’iyyah yang telah diketahui kepastian hukumnya secara dharuri seperti kewajiban shalat 5 waktu, zakat, puasa, haji, haramnya zina, homoseksual, riba, minuman keras, dll.

Dalam masalah ini ulamapun sepakat bahwa yang mengingkarinya dihukumi kafir dan tidak berlaku khilafiyyah atasnya. Dalam arti lain nahi mungkarpun berlaku bagi para pengingkarnya.

Keempat: Masalah furu’iyyah yang disimpulkan hukumnya dari proses ijtihadiyyah yang berdasarkan dalil. Serta memungkinkan terjadinya khilafiyyah diantara ulama. Seperti detail-detail tatacara ibadah, melafazkan niat, membaca basmalah dengan jahr atau sirr, mengerak-gerakkan telunjuk saat tasyahhud, maulid nabi, mencukur jenggot, cadar, isbal dll.

Maka dalam masalah ini cukuplah kita menempatkannya sebagai khilafiyyah yang tidak diletakkan dalam ranah amar ma’ruf nahi mungkar. Di mana pandangan yang berbeda tidak selayaknya diingkari sebagaimana mengingkari sebuah kemungkaran atau maksiat.

Bahkan masyarakat perlu diajarkan bagaimana etika dalam memandang khilafiyyah di kalangan ulama tentunya masalah-masalah khilafiyyah yang ulama rabbani (seperti 4 imam mazhab) telah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Setidaknya berikut beberapa etika atau akhlaq islami dalam menyikapi sebuah perbedaan:

  1. Hendaklah menyikapi perbedaan tersebut dengan niatan ikhlas karena Allah SWT dan jauh dari hawa nafsu.
  2. Meyakini bahwa mustahil manusia memiliki kesamaan pandangan dalam setiap masalah.
  3. Menjauhi fanatisme (ta’ashshub atau taqlid buta) kepada individu, mazhab, atau jama’ah.
  4. Berperasangka baik (husnu zhan) kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita.
  5. Tidak mencela pribadi dan pendapat orang yang berbeda.
  6. Membangun kesadaran bersama bahwa tugas kita sebagai manusia adalah menghamba kepada Allah SWT melalui syariat Nabi Muhammad SAW walaupun dalam memahami perintah Allah dan Rasulnya memungkinkan terjadi khilafiyyah dan multi tafsir.


Wallahua’lam bi ash shawab

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

Peneliti dan Dosen Rumah Fiqih Indonesia (RFI) Jakarta

 

 

 

 

 [1] Wahbah Az Zuhaili, At Tafsir Al Munir fi Al Aqidah wa Asy Syari’ah wa Al Manhaj, 6/280

[2] Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 2/293-294


Baca Lainnya :

more...

Semua Tulisan Penulis :
Bermazhab Atau Mengamalkan Satu Mazhab?
Isnan Ansory, Lc, MA | 2 December 2016, 08:00 | 8.776 views
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 3)
Isnan Ansory, Lc, MA | 18 December 2014, 15:56 | 7.682 views
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 2)
Isnan Ansory, Lc, MA | 17 December 2014, 16:11 | 7.754 views
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 1)
Isnan Ansory, Lc, MA | 9 December 2014, 10:58 | 12.798 views
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanbali (2)
Isnan Ansory, Lc, MA | 5 December 2014, 11:23 | 10.191 views
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanbali (1)
Isnan Ansory, Lc, MA | 4 December 2014, 11:14 | 11.236 views
Kembalilah Kepada Ulama
Isnan Ansory, Lc, MA | 18 August 2014, 09:31 | 7.940 views
Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitrah (2)
Isnan Ansory, Lc, MA | 27 July 2014, 22:22 | 12.821 views
Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitrah (1)
Isnan Ansory, Lc, MA | 27 July 2014, 21:58 | 26.501 views
Tidak Berpuasa Tanpa Uzur: Antara Kufur dan Dosa Besar
Isnan Ansory, Lc, MA | 30 June 2014, 00:06 | 10.242 views
Melafazkan Niat: Bid'ahkah?
Isnan Ansory, Lc, MA | 28 June 2014, 01:56 | 9.385 views
Dua Banding Satu: Hikmah Dan Alternatifnya
Isnan Ansory, Lc, MA | 6 June 2014, 05:51 | 8.429 views
Wahyu Allah: Al Qur’an dan As Sunnah
Isnan Ansory, Lc, MA | 8 April 2014, 06:06 | 32.566 views
Masalah Khilafiyyah: Apakah Termasuk Ranah Dakwah?
Isnan Ansory, Lc, MA | 4 April 2014, 06:58 | 13.997 views
Menolak Taqlid Dalam Furuiyyah: Neo Muktazilah Qadariyyah
Isnan Ansory, Lc, MA | 16 March 2014, 11:35 | 11.707 views
Orang Awam Tetap Harus Belajar
Isnan Ansory, Lc, MA | 1 March 2014, 06:54 | 7.541 views
Moderasi Islam dalam Ibadah
Isnan Ansory, Lc, MA | 22 February 2014, 06:00 | 8.542 views
Wasathiyyah/Moderasi Islam
Isnan Ansory, Lc, MA | 21 February 2014, 06:04 | 18.025 views
Tingkatan Fuqaha'
Isnan Ansory, Lc, MA | 21 October 2013, 13:17 | 11.567 views
Adakah Qadha' Sholat Bagi Orang Yang Telah Meninggal?
Isnan Ansory, Lc, MA | 22 September 2013, 11:34 | 47.430 views
Ekstrimisme Dalam Beragama
Isnan Ansory, Lc, MA | 15 September 2013, 12:22 | 10.203 views
Mujtahid Tarjih dalam Mazhab Imam Asy-Syafi'i
Isnan Ansory, Lc, MA | 2 September 2013, 00:46 | 35.340 views
Orang Awam Wajib Taqlid Kepada Ulama
Isnan Ansory, Lc, MA | 21 August 2013, 17:55 | 12.129 views
Pendistribusian Kaffarat Jima' di Siang Bulan Ramadhan
Isnan Ansory, Lc, MA | 15 August 2013, 13:39 | 13.775 views
Adakah Qadha' Puasa bagi Orang yang Telah Meninggal?
Isnan Ansory, Lc, MA | 13 August 2013, 12:00 | 19.780 views
Fiqih Islami
Isnan Ansory, Lc, MA | 12 March 2013, 09:10 | 10.093 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA69 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA48 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA23 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Galih Maulana, Lc15 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc13 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Isnawati, Lc., MA9 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Siti Chozanah, Lc7 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Maharati Marfuah Lc5 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan
Muhammad Alfatih Mubarok1 tulisan
Luki Nugroho, Lc0 tulisan
Nur Azizah, Lc0 tulisan
Wildan Jauhari, Lc0 tulisan
Syafri M. Noor, Lc0 tulisan
Ipung Multinigsih, Lc0 tulisan
Teuku Khairul Fazli, Lc0 tulisan

Jadwal Shalat DKI Jakarta

1-4-2023
Subuh 04:40 | Zhuhur 11:58 | Ashar 15:14 | Maghrib 18:02 | Isya 19:09 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih