20. Thaha : 95

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ

Berkata Musa: "Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai Samiri?" (QS. Thaha : 95)

 

Thaha

94 | 95 | 96