88. Al-Ghasyiyah : 9

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

merasa senang karena usahanya, (QS. Al-Ghasyiyah : 9)

 

Al-Ghasyiyah

8 | 9 | 10