Madzhab Akidah Ulama Salaf | 7-4

            cp : Syihabuddin Ahmad082113169460
Judul : Madzhab Akidah Ulama Salaf
Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA
Tebal : 549 hlm.
Harga Rp. 299.000,-
Jenis Cover : Hardcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Berat : 830 grm
Kertas/Ukuran : B5

DAFTAR ISI

 

Daftar Isi i

Kata Pengantar KH. Dr. Ahmad Sarwat, Lc., MA. ix

Kata Pengantar KH. Jamalullail, Lc. xi

Kata Pengantar KH. Fathurrahman Baidhawi, Lc., M.Pd. xiii

Kata Pengantar KH. Dr. Abdul Wahab Ahmad. xv

Kata Pengantar KH. Nur Hidayat Muhammad. xix

Kata Pengantar Ustadz Dr. Fatihunnada, Lc., MA. xxiii

Kata Pengantar Ustadz Sutomo Abu Nashr, Lc. xxv

Kata Pengantar Ustadz Abdurrachman asy-Syafi’iy. xxix

Kata Pengantar Ustadz Isnan Ansory, Lc., MA. xxxi

Kata Pengantar Ustadz Danang Kuncoro Wicaksono. xxxiii

Kata Pengantar Ustadz Dr. Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., MA. xxxv

Muqaddimah. 1

Bab 1 : Mengenal Ilmu Akidah. 5

A. Definisi Ilmu Akidah. 12

1. Syaikh al-Bajuri 13

2. Syaikh Asad Hamzah Abdul Qadir 13

3. Syaikh DR. Hisyam al-Kamil Hamid Musa. 13

B. Nama Lain Ilmu Akidah. 14

1. Ilmu Tauhid. 15

2. Ilmu Kalam.. 15

3. Ilmu Ushuluddiin. 16

4. al-Fiqhu al-Akbar 17

C. Para Ulama Yang Masyhur Dalam Ilmu Akidah. 17

1. Imam Abu al-Hasan al-Asy’ary (w. 324 H) 18

2. Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) 18

3. Imam at-Thahawi (w. 321 H) 19

4. Imam al-Baqillani (w. 403 H) 20

5. Imam Ibnu Furak (w. 406 H) 20

6. Imam al-Khatib al-Baghdadi (w. 429) 21

7. Imam al-Baihaqi (w. 458 H) 21

8. Imam al-Qusyairi (w. 465 H) 21

9. Imamul Haramain al-Juwaini (w. 478 H) 22

10. Imam al-Ghazali (w. 505 H) 22

11. Imam an-Nasafi (w. 537 H) 22

12. Imam al-Qadhi ‘Iyadh (w. 544 H) 23

13. Imam Ibnu ‘Asakir (w. 571 H) 23

14. Imam Ibnul Jauzi al-Hanbali (w. 597 H) 23

15. Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H) 24

16. Imam an-Nawawi (w. 676 H) 24

17. Imam Tajuddin as-Subki (w. 771 H) 24

18. Imam al-Kirmani (w. 786 H) 25

19. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) 25

20. Imam as-Sanusi (w. 895 H) 25

21. al-Imam as-Safarini al-Hanbali (w. 1188 H) 25

22. Syaikh al-Bajuri (w. 1277 H) 26

23. Syaikh Ahmad al-Marzuqi (w. 1281 H) 26

24. Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1316 H) 27

D. Tema Besar Dalam Ilmu Akidah. 27

1. Rukun Iman. 27

2. Sifat Wajib Bagi Allah SWT. 27

3. Sifat Mustahil Bagi Allah SWT. 28

4. Sifat Jaiz Bagi Allah SWT. 28

5. Sifat Wajib Bagi Para Rasul 28

6. Sifat Mustahil Bagi Para Rasul 28

7. Sifat Jaiz Bagi Para Rasul 29

8. Alam Barzakh. 29

9. Hisab. 29

10. Mizan. 29

11. Shirat 29

12. Syafa’at 29

13. al-Kautsar 30

14. Surga. 30

15. Neraka. 30

16. Ruh. 30

17. Ru’yatullah. 30

18. al-Isra’ wa al-Mi’raj 30

19. Sihir 31

20. Madzhab Asy’ariyah, Maturidiyah & Atsariyah. 31

21. Mengenal Firqah Sesat Dalam Akidah. 31

22. Mengenal Kitab-Kitab Akidah. 31

23. Ayat & Hadits Mutasyabihat 31

24. Tafwidh Makna & Takwil 32

E. Mengapa Kita Harus Belajar Ilmu Akidah. 32

1. Ilmu Yang Paling Utama. 32

2. Para Sahabat Belajar Ilmu Akidah. 35

3. Ulama 4 Madzhab Mengajarkan Ilmu Akidah. 36

4. Belajar Ilmu Akidah Hukumnya Wajib. 39

5. Ilmu Untuk Mengenal Allah SWT. 40

6. Menghindari Akidah Yang Menyimpang. 47

7. Mengenal Madzhab Akidah Ulama Salaf 49

Bab 2 : Mengenal Madzhab Asy’ariyah. 55

A. Sejarah Madzhab Asy’ariy. 60

1. Marhalah Takwin. 63

2. Marhalah Khidmah. 63

3. Marhalah Intisyar 64

B. Pendiri Madzhab Asy’ariy. 64

1. Siapakah Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariy. 64

2. Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariy Taubat 65

3. Pujian Para Ulama Kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariy. 67

C. Kitab-Kitab Akidah Madzhab Asy’ariy. 69

1. Kitab al-Ibanah. 71

2. Kitab Maqalatu al-Islamiyiin. 72

3. Kitab Tabyin Kadzibi al-Muftari 72

4. Kitab al-Asma’ wa as-Shifat 73

5. Kitab Ta’sis at-Taqdis. 73

6. Kitab al-Inshaf 74

7. Kitab al-Farqu Baina al-Firaq. 74

8. Kitab al-Aqidah an-Nidzamiyah. 74

9. Kitab Syarh al-Aqa’id an-Nasafiyah. 75

10. Kitab Daf’u Syubahi at-Tasybih. 75

11. Kitab Daf’u Syubahi Man Syabbaha. 75

12. Kitab Syarh al-Aqidah at-Thahawiyah. 76

13. Kitab al-Aqidah al-Kubra. 76

14. Kitab al-Aqidah al-Wustha. 76

15. Kitab al-Aqidah as-Shugra (Ummul Barahin) 76

16. Kitab Jauharatu at-Tauhid. 77

17. Kitab Tuhfatul Murid ‘Ala Jauharati at-Tauhid. 77

18. Kitab Kifayatul Awaam.. 77

19. Kitab Aqidatul Awaam.. 77

20. Kitab Nuru adz-Dzalam Syarh Aqidatul Awaam.. 78

21. Kitab Jala’ul Afham Syarh Aqidatul Awaam.. 78

22. Kitab Fathul ‘Allam Syarh Aqidatul Awaam.. 78

23. Kitab Nailul Maram Syarh Aqidatul Awaam.. 79

24. Kitab al-Jawahiru al-Kalamiyah. 79

25. Kitab Aqidah Ahlissunnah wal Jama’ah. 79

26. Kitab asy-Syarh al-Kabir ’Ala al-Aqidah at-Thahawiyah. 79

27. Kitab Raf’ul Ghasyiyah ‘Anil Majaz wa at-Takwil 80

D. Ulama Besar Madzhab Asy’ariy. 80

1. Abad Ke 5 H. 80

2. Abad Ke 6 H. 81

3. Abad Ke 7 H. 81

4. Abad Ke 8 H. 82

5. Abad Ke 9 H. 82

6. Abad Ke 10 H. 82

7. Abad Ke 11 H. 83

8. Abad Ke 12 H. 83

9. Abad Ke 13 H. 83

10. Abad Ke 14 H. 83

12. Abad Ke 15 H. 84

E. Ciri Khas Madzhab Asy’ariy. 84

1. Sifat Wajib Bagi Allah SWT Ada 20. 85

2. Manhaj Tafwidh Makna & Manhaj Takwil 87

3. Meyakini Allah SWT Ada Tanpa Tempat 88

4. Meyakini Allah SWT Ada Tanpa Hadd. 91

5. Pokok Iman Adalah Tasdiq bi al-Qalbi 92

6. Tidak Mengkafirkan Ahli Kiblat 93

F. Menjawab Berbagai Tuduhan Fitnah Atas Madzhab Asy’ariy. 95

1. Madzhab Asy’ariy Bukan Madzhab Salaf 96

2. Imam Asy’ariy Kembali Ke Akidah Salaf (Versi Wahabi) 100

3. Akidah Madzhab Asy’ariyah Menyelisihi Imam Asy’ariy. 102

4. Madzhab Asy’ariyah Meyakini Allah Ada Dimana-mana. 104

5. Madzhab Asy’ariyah Menolak Sifat Allah SWT. 106

6. Benarkah Imam Syafi’iy Mengharamkan Ilmu Kalam?. 107

7. Madzhab Fiqihnya Syafi’iy Kok Akidahnya Asy’ariy?. 109

Bab 3 : Mengenal Madzhab Maturidiyah. 111

A. Mengenal Pendiri Madzhab Maturidi 113

1. Nama Lengkap Pendiri Madzhab Maturidi 117

2. Tahun Lahir & Wafat Imam Abu Manshur al-Maturidi 119

3. Gelar Atau Laqab Imam Abu Manshur al-Maturidi 120

4. Guru-Gurunya Imam Abu Manshur al-Maturidi 120

5. Murid-Muridnya Imam Abu Manshur al-Maturidi 121

6. Mu’allafat (Karya-Karya) Imam Abu Manshur al-Maturidi 121

B. Mengenal Manhaj Madzhab Maturidi 123

1. Manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah. 123

2. Manhaj Rasio (Akal) Sesuai al-Qur’an & as-Sunnah. 124

C. Mengenal Kitab-Kitab Madzhab Maturidi 126

1. Kitab Takwilaatu Ahlissunnah. 126

2. Kitab Tabshiratul Adillah Fii Ushuliddin. 126

3. Kitab Bahrul Kalam Fii Ilmi at-Tauhid. 126

4. Kitab at-Tamhid Fii Ushuliddin. 127

5. Kitab al-Mughni Fii Ushuliddin. 127

6. Kitab al-Hidayah Fii Ilmil Kalam.. 127

7. Kitab al-Bidayah Min al-Kifayah. 127

8. Kitab Umdah Aqidati Ahlissunnah wal Jama’ah. 127

9. Kitab Madarik at-Tanzil wa Haqa’iq at-Takwil 127

10. Kitab al-Aqa’id an-Nasafiyah. 127

11. Kitab Ghayatu Tahdzibi al-Kalam.. 127

12. Kitab Syarah al-Aqa’id an-Nasafiyah. 127

13. Kitab Isyaratu al-Maram.. 128

14. Kitab as-Saifu al-Masyhur 128

15. Kitab Talkhisu al-Adillah  Liqawa’idi at-Tauhid. 128

16. Kitab Jawahiru al-Aqa’id. 128

17. Kitab al-Musayarah Fii al-Aqa’id al-Munjiyah. 128

18. Kitab Muljimatu al-Mujassimah. 128

19. Kitab Syarhu al-Aqidah at-Thahawiyah. 128

20. Kitab Minahu ar-Raudh al-Azhar 129

D. Mengenal Para Ulama Madzhab Maturidi 129

1. Imam al-Hakim as-Samarqandi (w. 342 H) 129

2. Imam Abu al-Laits as-Samarqandi (w. 373 H) 129

3. Imam Najmuddin Umar an-Nasafi  (w. 537  H) 130

4. Imam ‘Alauddin as-Samarqandi (w. 540 H) 130

5. Imam Abu al-Yusr al-Bazdawi (w. 493 H) 130

6. Imam Abu al-Mu’iin an-Nasafi (w. 508 H) 130

7. Imam Nuruddiin as-Shabuni (w. 580 H) 131

8. Imam Jamaluddin al-Ghaznawi (w. 593 H) 131

9. Imam Burhanuddin an-Nasafi (w. 687 H) 131

10. Imam Jalaluddin ar-Rumi (w. 672 H) 131

11. Imam Jalaluddin Al-Khabbazi (w. 691 H) 131

12. Imam Abu al-Barakat an-Nasafi (w. 710 H) 132

13. Imam Syuja’uddiin at-Turkistani (w. 733 H) 132

14. Imam Sirojuddiin al-Ghaznawi (w. 773 H) 132

15. Imam Akmaluddiin al-Babarti (w. 786 H) 132

16. Imam Sa’duddin at-Taftazani (w. 792 H) 133

17. Imam asy-Syarif al-Jurjani (w. 816 H) 133

18. Imam ‘Alauddin al-Bukhari (w. 841 H) 133

19. Imam al-Kamal Ibnu al-Humam (w. 861 H) 134

20. Imam Khudhari Bek (w. 863 H) 134

21. Imam Ibnu Nujaim (w. 970 H) 134

22. Imam al-Mulaa Ali al-Qaari (w. 1014 H) 134

23. Imam Kamaluddin al-Bayadhi (w. 1098 H) 135

24. Imam Murtadha az-Zabidi (w. 1205 H) 135

E. Beberapa Perbedaan Antara Madzhab Asy’ariy & Madzhab Maturidi 135

1. Masalah Qadha’ & Qadar 136

2. Masalah Sifat Takwin. 137

3. Masalah Taklifu Maa Laa Yutoqu. 137

4. Masalah al-Hikmah. 137

5. Masalah al-Hasan & al-Qabhu. 137

6. Masalah Apakah Para Nabi Maksum Dari Dosa Kecil 138

7. Masalah Kalam Allah Apakah Masmu’ Atau Tidak. 138

8. Masalah Adakah Nabi Perempuan. 138

Bab 4 : Mengenal Madzhab Atsariyah. 139

A. Mengenal Madzhab Atsariy (Hanbali) 140

1. Nama Lengkap Pendiri Madzhab Atsariy. 146

2. Tahun Lahir & Wafat Imam Ahmad bin Hanbal 147

3. Masalah Fitnah Khalqu al-Qur’an. 148

4. Guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal 149

5. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal 150

6. Mu’allafat (Karya-Karya) Imam Ahmad bin Hanbal 150

B. Kitab-Kitab Akidah Madzhab Atsariy (Hanbali) 151

1. Kitab Ushul as-Sunnah. 152

2. Kitab al-Akidah Riwayatu Abi Bakr al-Khallal 153

3. Kitab I’tiqad al-Imam al-Munabbal Ahmad bin Hanbal 155

4. Kitab Lum’atul I’tiqad. 157

5. Kitab Dzammu at-Takwil 159

6. Kitab Nihayatul Mubtadi’in Fii Ushuliddiin. 160

7. Kitab Tuhfatu al-Wushul Ilaa Ilmi al-Ushul 162

8. Kitab Aqawilu ats-Tsiqaat 163

9. Kitab al-‘Ain wa al-Atsar Fii Aqa’idi Ahli al-Atsar 166

10. Kitab Najaatu al-Khalaf Fii I’tiqadi as-Salaf 168

11. Kitab Lawami’u al-Anwar al-Bahiyah. 169

12. Kitab Qala’idu al-Iqyan. 171

C. Para Ulama Yang Bermadzhab Atsariy (Hanbali) 173

1. Imam Abu Bakr al-Khallal (w. 311 H) 174

2. Imam al-Barbahari (w. 328 H) 174

3. Imam Abu al-Fadhl Abdul Wahid at-Tamimi (w. 410 H) 174

4. Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) 175

5. Imam Ibnu Hamdan (w. 695 H) 175

6. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) 175

7. Imam Ibnul Mibrad (w. 909 H) 175

8. Imam Mar’iy al-Karmiy (w. 1033 H) 175

9. Imam Abdul Baqi al-Ba’li (w. 1071 H) 176

10. Imam Ibnu Balban al-Ba’li (w. 1083 H) 176

11. Imam Utsman Ibnu Qa’id an-Najdi (w. 1097 H) 176

12. Imam Syamsuddin as-Safarini (w. 1188 H) 176

D. Apakah Akidah Asy’ariy Berbeda Dengan Akidah Atsariy?. 177

1. Masalah Allah SWT Ada Tanpa Tempat 180

2. Masalah Allah SWT Bukan Berupa Jism.. 182

3. Masalah Sifat Yad Bagi Allah SWT Bukan Bermakna Tangan. 183

4. Masalah Manhaj Tafwidh Makna. 184

E. Salafi Wahabi Bukan Madzhab Atsariy. 185

1. Apakah Tafwidh Makna atau Tafwidh Kaifiyah?. 187

2. Apakah Allah SWT Berada Di Atas Arasy?. 199

3. Apakah Allah SWT Memiliki Tangan?. 210

4. Apakah Allah SWT Turun Ke Langit Dunia?. 216

5. Apakah Allah SWT Berupa Jism?. 222

6. Apakah Melihat Allah SWT Dengan Kaifiyah & Jihah (Arah)?. 230

7. Apakah Mentakwil Sifat Allah SWT Dilarang?. 245

8. Apakah Ilmu Kalam Dilarang?. 251

9. Apakah Madzhab Asy’ariy & Maturidi Termasuk Ahlussunnah?. 254

Bab 5 : Manhaj Ulama Salaf Dalam Memahami Sifat-Sifat Allah SWT. 259

A. Manhaj Tafwidh Makna. 263

1. Pengertian Tafwidh Makna. 266

2. Rukun Tafwidh Makna. 269

3. Daftar Nama Para Ulama Salaf Yang Meyakini Tafwidh Makna. 286

B. Manhaj Takwil 365

1. Pengertian Takwil 366

2. Hukum Menggunakan Takwil 369

3. Daftar Nama Para Ulama Salaf Yang Mentakwil Sifat Allah SWT. 379

C. Manhaj Yang Benar Dalam Memahami Sifat Istiwa’ 411

1. Sifat Istiwa’ Dalam al-Quran. 416

2. Makna Istiwa’ Secara Bahasa. 419

3. Kekeliruan Salafi Wahabi Dalam Memahami Sifat Istiwa’ 421

4. Kaidah Para Ulama Salaf Terkait Sifat Istiwa’ 426

5. Aqwal Para Ulama Salaf Terkait Sifat Istiwa’ 443

6. Menjawab Syubhat-Syubhat Salafi Wahabi 516

Penutup. 539

Daftar Pustaka. 543

Profil Penulis. 549

BUKU LAIN :

Dapatkan 64 judul buku karya para ustadz di Rumah Fiqih Indonesia